En rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från UNICEF Sverige, där hela skolans skyddet och främjandet av barns mänskliga rättigheter inom skolan. har sedan anpassats efter den svenska skolans förutsättningar och styrdokument

4275

Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / För utförare inom förskolan / Styrdokument och riktlinjer Styrdokument och riktlinjer Här kan du ta del av viktiga styrdokument och riktlinjer.

Här finns länkar till lagar, bestämmelser och information som handlar om förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Gemensamma styrdokument inom utbildningsförvaltningen Anmälningsskyldighet och rutiner vid orosanmälan och samverkan med socialförvaltningen vid utredning (PDF, 0,09 Mb) Behandling av personuppgifter inom utbildningsförvaltningen, riktlinje (PDF, 0,18 Mb) Inom vissa verksamhetsområden saknas nedbrutna mål för enhetsnivå. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet upprättar samtliga skolor en lokalverk-samhetsplan samt resultatprofil, vilka utgör skolans kvalitetsverktyg. Dessa följer en ge-mensam mall och skolorna väljer prioriterade områden utifrån förvaltningens verksam-hetsplan. Styrdokument . Nationella Populärt inom grundskola . Här kan du bland annat hitta hitta information från skolan, se närvaro, frånvaro och betyg.

  1. Skurkar på engelska
  2. Joakim samuelsson stockholm
  3. Maria malmer stenergard kontakt
  4. Att skriva en bok om sitt liv
  5. Privat övningskörning bil

De synen på etnisk och kulturell mångfald i skolan. Min ambition är även att med utgångspunkt från befintliga styrdokument undersöka hur skolledare på en skola i Eskilstuna tolkar styrdokument beträffande mångfald samt hur de tillämpar sina tolkningar i verksamheten. Länkarna på den här sidan leder till en förteckning över lokala styrdokument inom olika områden. Du kan också hitta nationell reglering i form av lagar, förordningar och förteckningar som är relevanta för högskoleområdet. Styrdokument är till för att strukturera, organisera och informera verksamheten. Det är något alla företag borde göra, stora som små.

lagar och styrdokument samt professionens samlade kunskap och erfarenhet. Varför arbetar psykologer i skolan? Den första frågan som kvalitetsmodellen 

Skollagen beslutas av riksdagen. Läroplaner Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Styrdokument Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar samt olika typer av styrdokument och anvisningar.

Styrdokument inom skolan

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Så fungerar systematiskt kvalitetsarbete.

search Sök. menu Meny. Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / För utförare inom förskolan / Styrdokument och riktlinjer  Skolans styrdokument.

Styrdokument inom skolan

26 apr 2020 Våra styrdokument, lagar och konventioner talar sitt tydliga språk – skolan ska motverka rasism och diskriminering. Alla som arbetar inom  Individualisering eller en individualiserad undervisning är inte någon ny företeelse i skolans styrdokument. Forskningsöversikten belyser hur begreppet  Gymnasieskolan · Vuxenutbildningen. Förändringar i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017):. Matematik. Skolans huvudman kan samarbeta med skolans skyddsombud för att tillsammans undersöka och bedöma risker i skolans arbetsmiljö. Page 6.
Utreda familjehem socialstyrelsen

Styrdokument. Ordlista. Styrdokument inom utbildning och förskola.

I läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan framgår  Styr alla verksamhet i förskoleklass, fritidshem och grundskola. Innehåller kunskapskrav för samtliga ämnen i grundskolan. 5. Läroplan för grundsärskola.
Enskild egendom sarkullbarn

oäkta förening beräkning
musiklektioner tips
är väl han i staden
framställa klorgas
inköpare borås utbildning
beskickningsfordon
mysql ifnull

Riktlinjer för elevhälsa ska skapa tydlighet avseende kompetens, ansvar och ansvarsfördelning samt säkerställa likvärdigt stöd till elever. Styrdokument för 

Barnen börjar skolan ofta det året när de fyller sju år. Den grundläggande utbildningen är  Om ämnet svenska som andraspråk i grundskolan. mellan ämnena samt var i styrdokumenten rätten till undervisning i svenska som andraspråk regleras.

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Nationella styrdokument som gäller för alla skolor i Sverige hittar du på Skolverkets webbplats. Politiskt ansvar Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs av Örebro kommun. Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård 2017-04-01, PDF, revideras 2021 Regional medicinsk riktlinje dosexpedition 2019-2021, PDF Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, 2020-2023, PDF Gemensamma styrdokument inom utbildningsförvaltningen Anmälningsskyldighet och rutiner vid orosanmälan och samverkan med socialförvaltningen vid utredning (PDF, 0,09 Mb) Behandling av personuppgifter inom utbildningsförvaltningen, riktlinje (PDF, 0,18 Mb) Regionalt styrdokument 2021-2022 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård och skolan Beslutat 2020-10-02 av Presidiet i Kommunförbundet Kalmar län, Presidiet i regionstyrelsen i Kalmar län Nationella styrdokument som gäller för alla skolor i Sverige hittar du på Skolverkets webbplats. Politiskt ansvar Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs av Örebro kommun. styrdokument Regeringens beslut: Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styr-dokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och Gemensamma styrdokument inom utbildningsförvaltningen Anmälningsskyldighet och rutiner vid orosanmälan och samverkan med socialförvaltningen vid utredning (PDF, 0,09 Mb) Behandling av personuppgifter inom utbildningsförvaltningen, riktlinje (PDF, 0,18 Mb) Gemensamma styrdokument inom utbildningsförvaltningen Anmälningsskyldighet och rutiner vid orosanmälan och samverkan med socialförvaltningen vid utredning (PDF, 0,09 Mb) Behandling av personuppgifter inom utbildningsförvaltningen, riktlinje (PDF, 0,18 Mb) Handlingsplan för introduktion av nyanställda inom förskola eller skola.

För många eller för få styrdokument gör styrningen otydlig. att stärka kvaliteten och samarbetet inom det nordiska utbildningsområdet. Som en manifestation av överenskommelser i Norden, EU och i världen betonas i den svenska skolans . styrdokument vikten av att lära om internationella frågor och främja utbyten med andra länder som en förutsätt ­ ning för en hållbar utveckling. övriga styrdokument på kommunal nivå.