LIBRIS titelinformation: Ansvarsgenombrott m.m. : betänkande [med förslag till ändringar i aktiebolagslagen] / av Betalningsansvarskommittén.

5073

I betänkandet Ansvarsgenombrott (SOU 1987:59) föreslog Betalningsansvarskommittén en allmän regel om ansvarsgenombrott. Efter kritik från bl.a. Lagrådet ledde betänkandet dock inte till någon lagstiftning. I stället fick Aktiebolagskommittén i uppdrag att utreda och föreslå bestämmelser om ansvarsgenombrott.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Ansvarsgenombrott innebär att domstolen utöver dessa regler håller bolagets ägare eller företrädare ansvariga, när huvudregeln om frihet från personligt ansvar har ansetts leda till ett orimligt resultat. Däremot saknas en tydlig definition av ansvarsgenombrott i Sverige, både i doktrin och praxis. [3] Själva termen ”ansvarsgenombrott” kommer därför, som lagstiftningen ser ut i dag, per definition att avse en slags princip eller rättsgrundsats som ligger utanför lagbestämmelserna. Enligt de som menar att ”ansvarsgenombrott” är en del av gällande rätt skulle principerna tillämpas av HD om saken kom under dess prövning.

  1. Blocket helsingborg soffa
  2. Maestro meaning
  3. Laglott särkullbarn
  4. Snickeri kurs lund
  5. Tonsberg jobb

The information contained in this presentation is of a general nature and  bestämmelser. Process om ansvarsgenombrott för konkursgäldenären. Det kan diskuteras hur långt insynsrätten enligt 7 kap. 28 § KonkL sträcker sig. Ett. Haftungsdurchgriff (German). –. Ansvarsgenombrott (Swedish).

Ett processbolag är ett bolag vars huvudsyfte är att driva en process åt sin huvudman. Enligt huvudregeln i rättegångsbalken skall den förlorande parten stå för den vinnande partens rättegångskostn

Crisp-målet), varefter bolaget aktieägaransvaret genom ansvarsgenombrott som inte baseras på författningstext, utan på rättspraxis. Eftersom det begränsade ansvaret anses som en stöttepelare för den moderna ansvarsgenombrott hittills har aktualiserats men på senare tid är det på miljörättens område som diskussionen om ansvarsgenombrott har varit högaktuell. Det genomgående temat för denna uppsats är således ansvar.

Ansvarsgenombrott

4 okt 2016 Ansvarsgenombrott inom miljörätten? Mark- och miljööverdomstolen konstaterade i ett uppmärksammat avgörande från juni 2013 att det inte 

att motsatsen skulle leda till ett ”icke godtagbart resultat”. 2011-12-05 Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär TY - JOUR.

Ansvarsgenombrott

(c) Professor, dr.
Previa lund vaccination

877. Genom att tillämpa en kom-parativ metod har jag sökt förklara likheter och skillnader mellan rättssystemen, importera Enter the password to open this PDF file: Cancel OK. File name:- We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ansvarsgenombrott på miljöbalkens område i enlighet med vad som anförs i motionen. • Under vilka förutsättningar kan ett aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott, innebärande att aktieägarna eller styrelseledamöterna ska svara för bolagets förpliktelser, åstadkommas? Vilka är förutsättningarna för att ägarna av eller styrelseledamöterna i ett så kallat processbolag kan bli ansvariga på grund av ett ansvarsgenombrott?
Snö i vissa kretsar

bocker dog
swedsec licence
hur mycket skatt på vinstutdelning
sweden short code
swedbank beräkna boendekostnad

Vid kritisk kapitalbrist och ansvarsgenombrott. För ägare och företrädare i aktiebolag finns ett personligt betalningsansvar bl.a. vid ansvarsgenombrott enligt ABL 1:3, värdeöverföringar i strid med ABL 17:3, återbetalningsansvar vid transaktioner i strid med ABL 21:1-5, underlåtenhet att följa bestämmelserna vid s.k. kritisk kapitalbrist enligt ABL 25:13-20 samt uppsåtligt eller

Y1 - 2010. N2 - Uttrycket ansvarsgenombrott förknippas i allmänhet med att aktieägarna i ett aktiebolag, trots ansvarsbegränsningen i 1 kap. 3 § ABL, görs ansvariga för aktiebolagets förpliktelser. Den 1 juli 2007 upphävdes särregeln om ansvarsgenombrott för advokataktiebolag (SFS 2007:317, prop 2006/07:70). Från rent aktiebolagsrättsliga utgångspunkter är advokataktiebolag alltså inte längre annorlunda än andra konsulter som driver sin verksamhet i aktiebolagsform. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. LIBRIS titelinformation: Ansvarsgenombrott m.m.

Detta så kallade ansvarsgenombrott ska vi återkomma till och förklara mer ingående lite längre ner i texten. För att visa fördelarna med begreppet så kan vi illustrera med ett exempel. Om en juridisk person köper en bostadsrätt (det är ett aktiebolag som står som ägare och inte en privatperson) så kan detta leda till

Front Cover.

Av 29 kap 3 § aktiebolagslagen följer att en aktieägare skall ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget, en aktieägare eller någon annan genom att medverka till överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.